Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de omni exspectatióne van Herodes, en aan alplebis Judseórum. Ps. Dó- le verwachting van het mine, probasti me, et co- Joodsche volk. Ps. Heer, enovisti me. Tu cogno- Gij hebt mij beproefd en visti sessiónem meam, et gekend. Gij kent myn z.tresurrectiónem meam. ten en °Pstaan (a\.™'J" - piririn Patri — Nunc doen en laten). V. ulorie scio zij den Vader. - Nu weet.

ik.

Gebed

O God, die dezen dag door den marteldood uwer Apostelen Petrus en Paulus geheiligd hebt; geef aan uwe Kerk, dat zij in alles volge het voorschrift van hen, door wie haar godsdienst een begin genomen heeft. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Voorlezing uit de Handelingen der Apostelen

In die dagen sloeg koning Herodes de hand aan eenigen van de Kerk, om hen te vervolgen. Hij doodde dan Jacobus, den broeder van Joannes, door het zwaard. Ziende nu, dat dit den Joden welgevallig was, L-ing hij voort, om ook Petrus gevangen te nemen. Het waren de dagen der ongedeesemde brooden. Als hij dezen dan gevangen had, wierp hij hem in de gevangenis en gaf hem aan vier wachten, elk van vier soldaten ter bewaking, daar hij hem na het Paaschfeest voor het volk wilde brengen. En Petrus.

Sluiten