Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd dan in den kerker bewaard. Doch door de Kerk werd aanhoudend voor hem tot God gebeden. Als Herodes hem dan voor het volk wilde brengen, sliep Petrus met twee ketenen geboeid, dien nacht (te voren) tusschen twee soldaten; en wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En ziet, er kwam een Engel des Heeren, en een licht straalde in het verblijf, en Petrus in de zijde aanstootende, wekte hij hem met de woorden : Sta spoedig op. En de boeien vielen van zijne handen. De Engel zeide dan tot hem : Omgord u, en doe uw schoeisel aan. En hij deed aldus. En hij sprak tot hem: Werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem, maar hij wist niet, dat het werkelijkheid was, hetgeen door den Engel gedaan werd : hij meende slechts eene verschijning te zien. De eerste en tweede wacht voorbijgaande, kwamen zij aan de ijzeren poort, die naar de stad leidt: deze ging van zelf open. En uitgaande gingen zij ééne straat door, en plotseling scheidde de Engel van hem. En Petrus tot zich zeiven gekomen, sprak: Nu weet ik inderdaad dat de Heer fijnen Engel gezonden, en mij aan de macht van Herodes, en aan alle verwachting van het Joodsche volk ontrukt heeft.

Sluiten