Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Mundi magister, at- Gij, wereldleeraars , heque coeli Janitor, melrechters, Rome s Va-

dren,

Romae paréntes, arbitri- Aanvaardt het eerbiedsque géntium, blijk van die u juichend

nadren: —

Per ensis ille, hic per Door folterkruis en crucis victor necem, zwaard verwierft ge uw zegepraal

Vitae senatum laureati En 't eeuwig zetelrecht póssident. in 's Hemels opperzaal.

3. O Roma felix, qu® o Zalig Rome, roem en duórum Principum, kroon van alle steden, _

Es consecrata glorióso Uw grond, door Petrus sanguine : en door Paulus' voet be¬

treden,

Horum cruóre purpura- Bergt in zijn heilgen ta, caeteras schoot, doorpurperd van

hun bloed,

Excéllis orbis una pul- Het stof van beiden, chritüdines. dat uw erf steeds zeeg-

nend hoedt.

4. Sit Trinitati sempi- U, Godheid, Drievoudtérna glória, één, zij door uw kerkge¬

meente,

Honor, potéstas, atque Die neêrknielt bij der jubilatio, Opperherdren lijkge-

steente,

Inunitate, quae gubér- De lofzang toegebracht, nat ómnia, U, Vader, Zoon en Geest,

Per univérsa saeculó- Wien 't wierookoffer rum satcula. Amen. brandt op 't hooge Apos-

telfeest.

Sluiten