Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E angelie te brengen, wekke ons op, om ook hen te steunen door gebed en aalmoes, die thans van hier aan de Heidenen datzelfde Evangelie gaan verkondigen. (i)

Het begin der Mis

« Sacerdotes Dei, » zie bladz. 451.

Gebed

Wij bidden U, Heer, dat het eerbiedwaardig smeeken van den H. Rumoldus, uwen Martelaar en Bisschop, ons met uwe Majesteit vereenige, opdat wij, die onophoudelijk door onze zwakheid misdoen, door zijne voortdurende gebeden verzoend worden. Door onzen Heer.

■Lezing uit den Brief van den H. Apostel Paulus aan de Corinthiërs

Broeders : Gezegend zij de God en Vader van onzen Heer Jesus-Christus, de Vader der barmhartigheden en God van alle vertroosting, die ons vertroost- in al onze verdrukking, opdat ook wij kunnen troosten hen, die in allerlei druk zijn door de vertroosting, met welke wij zelve ook getroost

worden door God. Want gelijk het lijden

(11 Zie 3 December de Broederschappen van den heiligen Franciscus-Xaverius, de H. Kindsheid, en andere.

Sluiten