Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stil Gebed

Dat door uwe begenadiging:, Heer, en door de voorspraak der H. Maria, altijd Maagd deze offerande ons in het eeuwig, en in dit leven voorspoed en vrede bezorge. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Prafatie der H. Maagd, bladz. 197.

Bij de Communie

« Beata viscera, » zie bladz. 338.

Na de Communie

Nu wij. Heer, de hulpmiddelen onzer zaligheid genuttigd hebben; geef, bidden wij U, Heer. dat wij overal beschermd worden door de beschermingen der H. Maria,altijd Maagd, ter wier eere wij deze Offerande aan uwe Majesteit hebben opgedragen. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Feest der 19 Martelaars van Goreum

9 JULI

Op de gruwelijkste wijze vierden deze negentien ■door verraad gevangen genomen, te Gorcum. Dordt en Bnelle, gehoond, gefolterd; tot zij in deze laatste stad den marteldood ondergingen voer het Geloof De beulen eischten van hen. dat zij de twee Punten

Sluiten