Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des Geloofs zouden afzweren, welke het middelpunt van den Katholieken Godsdienst zijn, en waarmede deze staat of valt: het geloof in de waarlij ke tegenwoordigheid van Jesus-Christus in het H. Sacrament des Altaars, en het geloof in het Opperherderschap des Pausen.

Door de voorbede der MH. Martelaars en door eigen werkzaamheid, trachten wij te verkrijgen eerbied en liefde jegens Jesus in zijn hoogheilig Sacrament en jegens zijn vertegenwoordiger op aarde, den Paus van Rome.

Wij behoeven ons leven niet te geven voor deze geloofswaarheden; doch wij kunnen het H. Sacrament bezoeken, ontvangen; de H. Mis, het Lof, de aanbidding bijwonen; — wij kunnen en moeten voor den Paus bidden, hem ondersteunen (i), luisteren naar zijne wetten, vermaningen.

Het begin der Mis

Tntret in conspéctu tuo.lT^OME voor uw aangeX Dómine, gémitus cora-l-l»- zicht, Heer, het zuchpeditórum: redde vicinis ten der geboeiden: vernostris séptuplum in sinu geld aan onze buren zeeórum: vindica sangui- venvoudiginhunboezem: nem Sanctórura tuórum, wreek het bloed uwer qui effüsus est. Ps. Deus, Heiligen, dat vergoten is. venérunt gentes in hce- Ps. O God, Heidenen zijn reditatem tuam, pollué- gekomen in uw erfdeel? runt templum sanctum tu- uwen heiligen tempel heb-

(1) Door den Sint-Pieterspenning.

Sluiten