Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des te getrouwer jegens God te zijn, naarmate wij Hem eertijds meer ontrouw zijn geweest. Om den moed en de kracht daartoe te hebben, roepen wij heden vooral de voorspraak in van de Boetvaardige mj uitnemendheid.

Het begin der Mis

«Me exspectaverunt, » zie bladz. 321.

Gebed

W ij bidden U, Heer, dat wij geholpen worden door de voorbeden der H. Maria Magdalena, door wier beden Gij getroffen werdt en haren broeder Lazarus, reeds vier dagen dood. levend uit het graf hebt doen verrijzen. Die leeft en heerscht.

Lezing uit het Boek der Wijsheid

Maria Magdalena, brandend van liefde, zoekt haren Jesus.

Ik zal opstaan, de stad rondloopen : langs wijken en straten zal ik Hem zoeken, Dien mijne ziel liefheeft, ik heb Hem gezocht, maar niet gevonden. De wachters, die de stad be"w aken vonden mij: hebt gij Hem gezien dien mijne ziel bemint ? Als ik hen dan een weinig voorbij was, heb ik Hem gevonden, Dien mijne ziel liefheeft: ik hield Hem vast en zal Hem niet loslaten, voordat ik Hem zal

Sluiten