Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebed

NaGa°mdV.die °m d? meerdere eer van uwen Naam te verspreiden aan de strijdende Kerk door den H Ignatius nieuwe hulpmiddelen ter versterking hebt gegeven; verleen dat wij met zijnen bijstand en op zijn voorbeeld strijdende op aarde, met hem verdienen gekroond te worden in den hemel. Door onzen

Lezing uit den Brief van den H. Apostel Paulus aan Timotheüs

Welbeminde : Gedenk, dat de Heer JesusChnstus verrezen is van de dooden, zijnde ij uit het zaad van David naar mijn(e) Evangelie (prediking), in hetwelk ik verdrukking lijd tot de boeien (toe) als een misdadiger • doch het woord Gods is niet gebonden.' Daaiom verduur ik alles om wille der uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid erlangen welke ïsm Christus Jesus met de hemelschè heerlijkheid. Gij echter hebt mij nagevolgd

£wmgi "ï gedraginff' in voornemen, in geloof, in lankmoedigheid, in liefde, in lijdzaamheid, in vervolgingen, in lijden, zoodanig als mij wedervaren is in Antiochië, in Icomum, in Lvstra, hoedanige vervolgingen ik verdragen heb; en uit alle heeft mijde Heer gered. En allen, die godvruchtig willen le-

Sluiten