Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het begin der Mis

Spiritus Dómini super me : propter quod unxit me : evangelizare paupéribus misit me, sanare contritos corde. Ps. Atténdite, pópule meus, legem tneam : inclinate aurem vestram in verba oris mei. Glória Patri. — Spiritus.

De Geest des Heeren (rust) op mij; daarom heeft Hij mij gezalfd, gezonden om den armen het Evangelie te verkondigen, de rouwmoedigen te genezen. Ps. Geeft acht, mijn volk, op mijne wet : neigt uw oor naar de woorden mijns monds. f. Glorie zij den Vader. — De Geest.

Gebed

God, die door den H. Alphonsus Maria, uwen Belijder en Bisschop, in zielenijver ontvlamd, uwe Kerk door een nieuw kroost vruchtbaar gemaakt hebt; wij bidden, dat wij, door zijne heilzame vermaningen onderricht, en door zijne voorbeelden gesterkt, gelukkig tot U mogen komen. Door onzen Heer.

Gedachtenis

van den H. Paus en Martelaar Stcphanus.

God, die ons verblijdt met de jaarlijksche plechtige vereering van uwen H. Martelaar en Paus Stephanus; geef genadig, dat wij ons ook verheugen over de bescherming van hem, wiens geboortefeest wij vieren. Door onzen Heer.

Sluiten