Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebed

God, die uwe Kerk door de verdiensten en leeringen van uwen H. Belijder Domimcus hebt gewaardigd op te luisteren ; geef dat zij door zijne voorbede geene tijdelijke hulpmiddelen derve, en altijd voortgang make in het geestelijke. Door onzen Heer.

Lezing uit den Brief van den H. Apostel Paulus aan Timotheüs

Dierbaarste : Ik betuig voor God, enz., zie bladz. 337.

Graduale

« Justus ut palma, » zie bladz. 829.

Alleluja, alleluja. *. Ju- Alleluja, alleluja De stus germinabit sicut lili- rechtvaardige P

um: et florébit in aetér- schieten als de lehe^ e num ante Dóminum. Alle- in eeuwigheid bloe en ,.. vóór den Heer. Alleluja.

IÜJS<

Vervolg van het H. Evangelie volgens Lucas

In dien tijd zeide Jesus, enz., zie bladz. 3n.

By de Offerande « Veritas mea, » zie bladz. 180.

Stil Gebed

Heilig, Heer, de U gewijde gaven, opdat zij door de verdiensten van uwen H. Belijder

Sluiten