Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzer godsvrucht; mogen zij U aangenaam zijn om de eer uwer rechtvaardigen en ons in uwe barmhartigheid heil aanbrengen. Door onzen Heer.

Prefatie der Geboorte van Christus, bladz. 100. By de Communie

Visiónem quam vidi- De verschijning welke stis, némini dixéritis, do- gij gezien hebt, spreek nee a mórtuis resürgat er niemand over, tot de Filius hóminis. Zoon des menschen van

de dooden verrezen is.

Na de Communie

Verleen, bidden wij U, almachtige God, dat wij de hoogheilige Geheimen der Gedaanteverandering uws Zoons, welke wij met plechtig dienstbetoon vieren met het inzicht van een rein geweten verwerven. Door denzelfden onzen Heer.

Gedachtenis

der HH. Martelaren.

Geef ons. smeeken wij, Heer. door de voorspraak uwer HH. Martelaren Xystus, Felicissimus en Agapitus, dat wij met een zuiver hart ontvangen, wat wij met den mond nuttigen. Door onzen Heer.

Sluiten