Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen van den gloeienden rooster, waarop hij werd uitgestrekt en levend gebraden. Tot aan zijn laatsten snik volhardde de H. Laurentius in een vurig gebed voor de bekeering zijner beulen, van stad en land der Romeinen.

Het begin der Mis

Conféssio et pulchri- T of en heerlijkheid zijn tüdo in conspéctu J—* voor zijn aanschijn; ejus : sanctitas et magni- heiligheid en luister in ficéntia in sanctificatióne zijn heiligdom. Ps. Zingt ejus. Ps. Cantate Dómino den Heer een nieuw lied; canticum novum: canta- zingt den Heer, gij gante Dómino, omnis terra, sche aarde. Glorie zij f. Gloria Patri. — Confés- den Vader. — Lof en sio. heerlijkheid.

Gebed

Geef ons, bidden wij, almachtige God, dat wij de vlammen onzer ondeugden blusschen, Gij, die den H. Laurentius gegeven hebt, dat hij den brand zijner martelingen doofde. Door onzen Heer.

Lezing uit den Brief van den H. Apostel Paulus aan de Corinthiërs

Milddadigheid des H. Laurentius, hare vruchten.

Broeders : Die spaarzaam zaait zal ook spaarzaam maaien; en die in zegeningen zaait, zal ook van zegeningen maaien. Een-

59 30

Sluiten