Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze werken niet kunnen behagen, toch zalig worden door de voorspraak der Moeder van uwen Zoon, onzen Heer, Die met U leeft en heerscht.

Lezing uit het Boek der Wijsheid

Oorsprong, zetel, heerlijkheid der ongeschapen wijsheid, d. i. Gods Zoon. Op Maria worden deze toegepast, omdat zij bij eenzelfde raadsbesluit der goddelijke Wijsheid werd voorbestemd als de Menschwording.

Bij alles heb Ik rust gezocht en wensch te verblijven in de erfenis des Heeren. Dan gaf de Schepper van alle dingen nog zijn bevel en sprak tot Mij : en Hij die Mij geschapen heeft, rustte in mijne tent (schoot). E11 Hij sprak tot Mij : Neem uwe verblijfplaats in Jacob, en uw erfdeel in Israël (onder het Joodsche volk) en schiet wortelen (vestig u vast) onder mijne uitverkorenen. En zoo ben Ik in Sion (de Kerk) gevestigd, en heb mijne rust in de heilige stad gevonden, en heersch in Jerusalem. En Ik heb mijne wortelen geslagen in een verheerlijkt volk, wiens erfdeel is in het aandeel van mijnen God, en mijn verblijf is in de volle vergadering der heiligen (geloovigen). Ik ben hoog opgewassen als een cederboom op (het gebergte) Libanon en als een cypresboom op den berg

Sluiten