Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebed

God, die aan uw volk den H. Bernardus tot bedienaar der eeuwige zaligheid geschonken hebt; geef, bidden wij, dat wij hem tot voorspreker in den hemel mogen hebben, dien wij op aarde als leeraar gehad hebben. Door onzen Heer.

Gedachtenis van Maria's ten Hemelopneming, bladz. 940.

Lezing uit het Boek der Wijsheid

De rechtvaardige wijdt zijn hart, om van 's morgens vroeg tot den Heer te waken, die hem geschapen heeft, en stort zijn gebed voor het aanschijn des Allerhoogsten. Hij opent zijn mond tot het gebed, en smeekt voor zijne zonden. Als het den grooten Heer belieft, zal hij hem vervullen van den geest van verstand; en hij zal (dan) de uitspraken zijner wijsheid als stortvloeden uiten, en in zijn gebed den Heer loven; en hij doet zijnen raad en wetenschap wèl gelukken; en denkt na over hetgeen hem verborgen is. Hij zal openlijk de onderrichtingen zijner leer verkonden en hij stelt zijn roem in de wet van 'sHeeren verbond. Velen zullen zijne wijsheid prijzen en zij zal in eeuwigheid niet vergaan. Het aandenken aan hem zal niet uitgewischt worden en zijn Naam zal van geslacht tot

Sluiten