Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geslacht gezocht (in eere) zijn. De volken zullen zijne wijsheid vermelden en de Kerk zal zijn lof verkonden.

Graduale

« Os justi meditabitur, » zie bladz. 338 Vervolg van het H. Evangelie volgens Matthëus

In dien tijd zeide Jesus, enz., zie bladz. 338. — Credo.

Bij de Offerande

« Justus ut palma, » zie bladz. 262.

Stil Gebed

Moge, Heer, het vroom gebed van uwen H. Bernardus ons niet ontbreken, opdat het onze offers welgevallig make en ons uwe goedertierenheid immer verwerve. Door onzen Heer.

Gedachtenis van Maria's ten Hemelopneming, bladz. 943.

Pr af at ie der H. Maagd, bladz. 197.

Bij de Communie

« Fidelis servus, » zie bladz. 3i3.

Na de Communie

Dat uw heilige Belijder en uitstekende

Sluiten