Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leeraar Bernardus onze voorspreker zij, bidden wij, Heer, opdat uwe offers ons de zaligheid schenken. Door onzen Heer.

Gedachtenis van Maria's ten Hemelopneming, bladz. 944.

Feest van den H. Bartholomeüs, Apostel

24 AUGUSTUS

Nathanaël, wiens oprechtheid en eenvoudigheid door Jesus geprezen worden, schijnt dezelfde te zijn als Bartholomeüs. Hij was getuige van Jesus' Verrijzenis en wordt genoemd onder hen, die na de Hemelvaart des Heeren vereenigd waren in vasten en gebed, om den H. Geest te ontvangen. Deze Apostel predikte vooral in Azië, tot zelfs in Indië, het Evangelie. In Armenië het heidendom en de afgoderij bestrijdend, ontving de H. Bartholomeüs de martelaarskroon door worging en kruisiging.

De Apostelen hebben zooveel voor de verspreiding van het Evangelie gedaan en geleden en meenden dan nog onnutte knechten te zijn, dewijl zij hunne werken voor niets achtten. Zij dachten slechts aan God, en om hunne plichten jegens God en jegens den evenviensch zoo goed mogelijk te volbrengen.

Het begin der Mis

« Mihi autem, » zie bladz. 689.

Sluiten