Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedachtenis

van den heiligen Hermes.

Van uwe hemclsche zegening vervuld, bidden wij uwe goedertierenheid, Heer. dat wij op de voorbede van uwen H. Martelaar Hermes tot onze zaligheid mogen ondervinden wat wij in ootmoed vieren. Door onzen Heer.

Feest der Onthoofding van den H. Joannes den Dooper

29 augustus

Het Evangelie dezer Mis brengt in herinnering de onmenschelijke wijze en gelegenheid waarlij de Voorlooper des Heeren den marteldood stierf. Hartstocht besliste bij Herodes, bij Herodias en dezer dochter over het lot van Joannes.

Hartstochten zijn de oorzaak van alle ongeluk en van elke misdaad. Vrees dus eiken hartstocht, elke drift als uw bittersten vijand en bestrijd dien van den beginne, vooral in de jeugd. Die hierin, in het niet-toegeven aan zijne driften, getrouw is in het kleine, zal nimmer geraken tot de slavernij aan zijne driften.

Het begin der Mis

Loquébar de testimó-ITN het aanschijn van koniis tuis in conspéctul J. ningen sprak ik over

Sluiten