Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sta op, en spreek tot Juda al wat Ik u beveel. Vrees niet voor hun aanschijn, want Ik zal u hun aangezicht niet doen vreezen. Ik toch maak u heden als eene versterkte stad, als eene ijzerkolom, als een stalen muur over geheel de aarde tegen de koningen van Juda, tegen zijne oversten en priesters en tegen het volk der aarde. En zij zullen tegen U strijden, maar niets tegen u vermogen; omdat Ik met u ben, om u te bevrijden, zegt de Heer.

Graduale

« jfustus ut palma, » zie bladz. 921.

Vervolg van het H. Evangelie volgens Marcus

Te dien tijde heeft Herodes gezonden en Joannes gevangen genomen en hem in den kerker geboeid wegens Herodias, de vrouw van zijn broeder Philippus, omdat hij haar gehuwd had. Want Joannes zeide tot Herodes : Het is u niet geoorloofd, de vrouw uws broeders te hebben. Maar Herodias beklaagde hem en wilde hem dooden, doch zij kon het niet. Want Herodes had ontzag voor Joannes. wetende dat hij een rechtvaardig en heilig man was, deed hij hem bewaken en als hij hem hoorde, deed hij veel; en hij luisterde gaarne naar hem. Maar,zie, als een geschikte dag gekomen was; toen Herodes

Sluiten