Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op zijn geboortedag een maaltijd aanrechtte voor de aanzienlijken, en de oversten des legers en de voornaamsten van Galilea. Als nu de dochter dierzelfde Herodias binnenkwam en danste, en aan Herodes en aan al de aanzittenden behaagde, zeide de koning tot het jonge meisje : Vraag van mij wat gij wilt, en ik zal het u geven. En hij zwoer haar: Wat gij ook zult vragen, al is het de helft van mijn rijk, ik zal het u geven. Als zij nu uitgegaan was vroeg zij aan hare moeder : Wat zal ik vragen? Maar deze zeide: Het hoofd van Joannes den Dooper. Als zij nu haastig dadelijk weer bij den koning binnenkwam, \Toeg zij zeggende: Ik wil, dat gij mij dadelijk het hoofd van Joannes den Dooper op eene schotel geeft. En de koning werd bedroefd; doch om zijn eed, en om de medeaanzittenden wilde hij haar niet bedroeven : doch, een zijner lijfwacht gezonden hebbende, beval hij diens hoofd op een schotel te brengen. En deze onthoofdde hem in den kerker. En hij bracht diens hoofd op een schotel; en gaf dat aan het meisje, en het meisje gaf dien aan hare moeder. Toen zij dit vernomen hadden, kwamen diens leerlingen, namen zijn lichaam mede, en legden het in het graf.

Bij de Offerande

«In viriute tua,» bladz. 694, zonder Alleluja.

Sluiten