Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stil Gebed

Deze offerande, Heer. welke wij, bij de viering van het geboortefeest des H. Martelaars Lambertus, opdragen; moge zij de boeien onzer bedorvenheid slaken en ons de gaven uwer barmhartigheid schenken. Door onzen Heer.

Na de Communie

Mogen, Heer, door de werking van dit Offer, onze gebreken genezen worden, en door de voorspraak van den H. Lambertus, uwen Martelaar en Bisschop, onze billijke verlangens ingewilligd worden. Door onzen Heer.

Feest der indrukking van de HH. Wonden in het lichaam van den H. Franciscus

Belijder

I7 SEPTEMBER

Twee jaren vóór zijn dood volbracht de H. Franciscus van A ssisië een veertigdaagschen Vasten ter eere van den Aartsengel Michail, toen hem een Serafijn verscheen, die hem vijf wonden : in handen, voeten en zijde indrukte, gelijk aan die welke de Zaligmaker aan het Kruis ontving.

Zooals in het Epistel van de Mis beduid wordt,

Sluiten