Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stil Gebed

Heilig, Heer, de U gewijde offers en, door de voorspraak van den H. Franciscus, zuiver ons van alle smet van schulden. Door onzen Heer.

Gewone Prafatie, bladz. i33.

Bij de Communie

« Fidelis servus, » zie bladz. 3i3.

Na de Communie

God, die de wondere geheimen des Kruisesin uwen H. Belijder Franciscus op veelvuldige wijze hebt doen uitkomen; geef ons, bidden wij, de voorbeelden zijner godsvrucht na te volgen, en veilig te zijn door de voortdurende overweging van datzelfde Kruis. Door onzen Heer.

Feest van den heiligen Mattheüs

Apostel en Evangelist

21 SEPTEMBER

In het Evangelie der Mis wordt de roeping en beheering van dezen Apostel en Evangelist verhaald. Met zijne verandering van leven nam hij ook een anderen naam aan : verwisselde dien van Levi voor Mattheüs. Hij't eerst schreef het Evangelie, om-

Sluiten