Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stil Gebed

Wij bidden, Heer, dat het offer der Kerk U aangenaam zij op de smeekingen van uwen H. Apostel en Evangelist Mattheüs, door wiens machtige prediking zij onderwezen wordt. Door onzen Heer.

Prefatie van de Apostelen, bladz. 175.

Bij de Communie

Magna est glória ejus Groot is zijne eer in in salutari tuo; glóriam et uwe heerlijkheid : roem magnum decórem impó- en groote waardigheid nes super eum, Dómine. zult Gij, Heer, hem verleenen.

Na de Communie

Uwe Sacramenten ontvangen hebbend, Heer, bidden wij U door de voorspraak van uwen H. Apostel en Evangelist Mattheüs, dat ons ter genezing strekke wat wij te zijner eer gevierd hebben. Door onzen Heer.

Feest van Onze Lieve Vrouw de Mereede tot Vrijkooping der Slaven

24 SEPTEMBER

Dit feest is door de H. Kerk ingesteld tot dankletoon aan God en de H. Maagd voor de instelling der Orde, welke zich, ten taak stelde de slaven vrij

Sluiten