Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

non pereamus in tremén- opdat wij niet vergaan in do judicio. Alleluja. 't schrikwekkend oordeel.

Alleluja.

Bij de Communie

Benedicite, omnes An- Looft gij, alle 's Heeren geli Dómini Dóminum, Engelen, den Heer; zingt hymnum dicite, et super- Hem een loflied en verexaltate eum in saecula. heft Hem hoog in eeuwigheid.

Feest van den H. Hieronymus

Priester, Belijder en Kerkleeraar

30 SEPTEMBER

Van brave ouders geboren en in christelijke beginselen opgevoed verloor de H. Hieronymus eenigszins en eenigen tijd dien godsdienstigen geest, als hij bij een heiden ter schole ging om zich in de welsprekendheid te bekwamen. Ofschoon Hieronymus niet tot groote misdaden vervallen is, bewijst dit voorbeeld toch, hoe noodlottig het onderwijs is, dat niet godsdienstig is. En het was reeds op den leeftijd van 37 jaren, dat hij uit zijne lauwheid ontwaakte, dat de christelijke beginselen en praktijken weer boven kwamen, en hij het besluit nam aan de ijdelheden der wereld vaarwel te zeggen en zich aan den dienst van God te wijden. Het leven van dezen Heilige kenmerkt zich door werken en strijden. Hij doorreisde geheel Europa en Klein-Azië, vertoefde zeer

Sluiten