Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dezelfde Mis met Credo als bladz. 336, uitgenomen het volgende:

Gebed

God, die U gewaardigd hebt in uwe Voorzienigheid aan uwe Kerk tot verklaring der H. Schriftuur, uwen Belijder en Leeraar Hieronymus te schenken; geef, bidden wij, dat wij door uwe hulp en door de voorspraak zijner verdiensten mogen ten uitvoer brengen wat hij met woord en werk geleerd heeft. Door onzen Heer.

Stil Gebed

Geef ons, bidden wij, Heer, als eene hemelsche gave. dat . wij U met een vrij hart dienen; opdat de offeranden, welke wij U brengen, door de voorspraak van uwen H. Belijder Hieronymus genezing in ons uitwerke en glorie. Door onzen Heer.

Na de Communie

Van hemelsche Spijze verzadigd, bidden wij U, Heer, dat wij door de voorbede van uwen H. Belijder Hieronymus de genade uwer barmhartigheid verdienen te verwerven. Door onzen Heer.

63 30

Sluiten