Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen de ketterijen en dwalingen, » als « het sieraad der Katholieke Kerk.» En niet alleen door Christus' Plaatsbekleeder werd de Rozenkrans aangewezen als het machtig wapen voor onzen tijd, maar door de heilige Maagd zelve, toen zij in de laatste tijden (i858) te Lourdes op de Massabiella-rotsen verscheen, met den Rozenkrans in de maagdelijke vingers, het « Wees gegroet» öp de reine lippen.

Het begin der Mis

« Gaudeamus, » zie bladz. 887.

Gebed

God,wiens Eeniggeborene door zijn Leven, Dood en Verrijzenis ons de belooning van het eeuwig leven heeft verworven; geef, bidden wij, dat wij deze Geheimen, in den allerheiligsten Rozenkrans der H. Maagd Maria vervat overdenkende, èn navolgen wat ze bevatten, én verkrijgen hetgeen ze beloven. Door denzelfden onzen Heer.

Lezing uit het Boek der Wijsheid

De Heer bezat Mij bij het begin zijner wegen voordat Hij iets maakte, van den beginne af. Ik ben van eeuwigheid gezalfd, van den beginne af, eer de aarde werd, er waren nog geene zeeën en Ik was alreeds ont-

Sluiten