Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vangen. Nu dan, kinderen, hoort naar Mij: Gelukkig zij, die mijne wegen bewaren! Hoort naar vermaning en zijt wijs, en verwerpt haar niet. Gelukkig de mensch, die naar Mij luistert en waakt dagelijks aan mijne poorten, en de wacht houdt aan de posten mijner deuren. Want die Mij gevonden heeft, zal leven vinden en heil verwerven van den Heer.

Graduale

Schoonheid en koninklijke eigenschappen van de Koningin des Hemels.

Propter veritatem, et Om uwe waarheid mansuetüdinem, et justi- ('s liefde), zachtheid en tiam : et dedücet te mira- rechtvaardigheid zal uwe biliter déxtera tua. }■ Au- macht (aanzien) wonderdi, filia, et vide, et inclina baarlijk stijgen, f. Hoor, aurem tuam: quia concu- dochter, en zie, en neig pivit Rex spéciem tuam. uw oor (gehoorzaam), want de Koning heeft behagen in uwe schoonheid.

Alleluja, alleluja, f. So- Alleluja, alleluja. Het lémnitas gloriés® Virgi- luisterrijk feest der roemnis Mariae, ex sémine rijke Maagd Maria, die uit Abrahse, ortse de tribu Abrahams zaad is voortJuda, clara ex stirpe Da- gekomen, geboren uit den vid. Alleluja. stam van Juda, uit het

beroemd geslacht van David. Alleluja.

Vervolg van het H. Evangelie volgens Lucas

Het grootste bestanddeel van den Rozenkrans is

Sluiten