Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Feest van den H. Bruno, Belijder

6 OCTOBER

De Stichter der Kartuizers werd te Keulen geboren omtrent het jaar ioJ5. Vroegtijdig zag hij de ijdellieid in van al het aardsche en haakte hij naar het geluk des hemels. Bruno begaf zich in de eenzaamheid, en met zes zijner volgelingen bewoonde hij de eenzame bergen en woestijnen, welke bekend zijn onder den naam van la grande Chartreuse : het groote Kartuizerklooster.

Deze kloosterlingen bewonen elk afzonderlijke hutten of cellen, en zij komen slechts zelden bijeen, en dan nog alleen om Gods woord te hooren, de H. Mis bij te wonen, enz., terwijl zij immer een zeer strengen vasten onderhouden. Zoo leven zij op de aarde, alsof zij niet van deze aarde waren.

Dezelfde Mis als bladz. 826, uitgenomen het volgende :

Gebed

Mogen wij, Heer, geholpen worden door de voorbeden van uwen H. Belijder Bruno, opdat wij, die uwe Majesteit beleedigd hebben door zwaar te zondigen, door zijne verdiensten en gebeden de vergeving onzer misslagen verwerven. Door onzen Heer.

Sluiten