Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na de Communie

Wij bidden, almachtige God, dat wij, die hemelsche Spijzen genuttigd hebben, op de voorspraak van uwen H. Belijder Bruno, door deze voor alle rampspoeden beveiligd worden. Door onzen Heer.

Feest der H. Birgitta, Weduwe

8 OCTOBER

Gelijk hare ouders en zeker op dezer voorbeeld muntte de H. Birgitta uit in liefde en godsvrucht tot het Lijden des Heeren. Uit haar heilig huwelijk met prins Ulfo van Zweden sproten acht kinderen, waarvan een onder het getal der Heiligen is opgenomen. Doch wie vermag te tellen het getal geestelijke kinderen en Heiligen, door de Heilige voortgebracht in de door haar, na den dood van haren man, gestichte Orde der Birgitinessen ?

Deze Orde heeft hoofdzakelijk ten doel en taak de vereering van 's Heeren Lijden. De overweging en vereering hiervan was aan God zoo aangenaam, dat Hij de Heilige tijdens haar leven met vele openbaringen daaromtrent begunstigde.

En de H. Leonardus a Porto Mauritio aarzelt niet te verklaren dat de overweging van dat Lijden, in de oefening van den Kruisweg aangenamer is aan God, en heilzamer voor den christen dan een geheeljaar alle vrijdagen te vasten, of zich :en bloede

Sluiten