Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te kastijden. En ook : alle godsvruchtoefeningen komen neer of terug op de overweging van Jesus' smarten : Het H. Misoffer is de vernieuwing van Jesus' Offerdood;— Het H. Sacrament des Altaars is ingesteld en wordt ontvangen ter gedachtenis aan Jesus' liefde en Lijden; — De Rozenkrans brengt ons door de droevige Geheimen dat Lijden en dien Dood te binnen en voor oogen, enz.

Dezelfde Mis als die der H. Begga, bladz. 213,

uitgenomen het

Gebed

Heer, onze God, die door uwen Eengeboren Zoon aan de H. Birgitta hemelsche geheimen geopenbaard hebt; geef ons, uwe dienaren door hare goede tusschenkomst, dat wij blijde ons verheugen in de openbaring uwer eeuwige heerlijkheid. Door denzelfden onzen Heer Jesus-Christus.

Feest der heilige Theresia, Maagd

IS OCTOBER

Door mijne ouders, getuigt de Heilige in hare talrijke schriften, werd ik van de vroegste jeugd opgewekt tot het gebed, tot godsvrucht jegens de H. Maagd en de Heiligen. Daarbij had ik het voordeel te zien dat mijne ottders nimmer iets achtten of begunstigden dan de deugd.

Sluiten