Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prenten. Geene gewichtiger taak in het belang van Kerk en Staat dan de opvoeding der jeugd, geene, die meer steun en aanmoediging verdient!

De Mis Loquebar, als bladz. 181, uitgenomen het volgende:

Gebed

Geef ons, bidden wij. Heer onze God. dat wij de (overwinning) palmen uwer heilige maagden en martelaressen Ursula en harer Gezellinnen onophoudelijk godvruchtig vereeren; opdat wij, die haar niet met vaardigen geest kunnen vieren, dit toch doen door dikwijls nederig tot haar te bidden. Door onzen Heer.

Stil Gebed

Zie neer, bidden wij. Heer, op de gaven, welke ter feestelijke viering uwer HH. Martelaressen en Maagden Ursula en harer Gezellinnen op uwe altaren zijn neergelegd; opdat Gij, gelijk Gij haar eer geschonken hebt door deze HH. Geheimen, zoo ook ons vergeving schenket. Door onzen Heer.

Na de Communie

Verleen ons. bidden wij, Heer, door de voorspraak uwer HH. Maagden en Martelaressen, dat wij met een rein hart mogen ont-

Sluiten