Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lezing uit het Boek Tobias

In die dagen sprak de Engel Raphaël tot Tobias : Want het geheim eens konings verborgen te houden is goed, maar de werken Gods te openbaren en te belijden is eervol. Goed is gebed met vasten, en aalmoezen geven beter dan schatten van goud op te stapelen; want de aalmoes bevrijdt van den dood. en zij is het die van zonden reinigt, en barmhartigheid en het eeuwig leven doet vinden. Maar die zonden en ongerechtigheid bedrijven, zijn vijanden hunner ziel. Ik openbaar u dan de waarheid en zal u het geheim niet verborgen houden. Als gij onder tranen badt en de dooden begroeft en uwen maaltijd verliet en over dag de dooden in uw huis verborgt en ze 's nachts begroeft, droeg ik uw gebed op aan den Heer; en omdat gi] welgevallig waart aan God, was het noodig. dat de beproeving u louterde. En nu zond mij de Heer om u te genezen en Sara, de vrouw van uw zoon, van den boozen gees te bevrijden.Want ik ben de Engel Raphael, één der zeven die voor Gods troon staan.

Graduale

Angelus Dómini Ra-l Raphaël, de Engel des phael apprehéndit et li- Heeren greep den duivel gavit daemonem. % Ma-len bond hem vast.

Sluiten