Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheele Kerk en stelde dien vast op i November.

Allerheiligen is het blijde familiefeest der Moederkerk : het herdenken der dooden, die eeuwig leven; en die door haar (de Moederkerk) eeuwig leven, geboren uit haren schoot, gevoed als zij zijn geweest door hare leer, gesterkt door hare Sacramenten en genademiddelen. Als eene fiere Moeder wijst de H. Kerk op de Heiligen in den hemel, stelt ons hun leven en strijden ten voorbeeld, en roept ons toe : Dat konden zij, menschen nochtans, met kwade neigingen, gebreken, fouten, soms ondeugden behebt gelijk gij; waarom zoudt ook gij zulks niet kunnen ? « Wij zijn kinderen der Heiligen, » doch slechts op deze voorwaarde mogen wij de voorbede en bescherming van Gods Vrienden verwachten, dat wij ten minste trachten hunne deugden na te volgen. Wat wonder, dat de H. Kerk heden juicht en jubelt, en « God looft in zijne Heiligen » volgens Diens eigen wil en gebod. Geene eer onttrekken wij. Katholieken, dus aan God door ook de Heiligen te vereeren, want wij bewijzen aan de Heiligen allerminst goddelijke eer, maar wij vereeren hen als vrienden van God, dus ook God in zijne vrienden, roepen hen aan, opdat zij voor ons zouden verkrijgen, hetgeen wij om onze zonden niet rechtstreeks van

Sluiten