Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

Gebed

Almachtige, eeuwige God, die ons de verdiensten van al uwe Heiligen op één feestdag doet vieren; wij bidden U, dat Gij door de vermenigvuldigde voorsprekers den gewenschten overvloed uwer goedertierenheid ons gelieft deelachtig te maken. Door onzen Heer J esus-Christus.

Lezing uit het Boek der Openbaring van den H. Joannes, Apostel

Een zeer groot getal, beduid door de twaalf duizenden, is gezaligd, maar niet alleen uit de Joden, ook uit de Heidenen : zij allen die, uit wat volk, geslacht of taal, gekleed zijn in het witte kleed der onschuld, of wel den palmtak der overwinning dragen over de bekoringen van duivel, werelden vleesch.

In die dagen zag ik, Joannes, een anderen Engel die opkwam van den opgang der zon (het Oosten, waar het Licht, Christus, is) en die het merkteeken (het kruis of den Naam) van den levenden God voerde : en deze riep met luider stem tot de vier Engelen, die wacht hadden, om aarde en Hemel te beschadigen : Beschadigt de aarde of den Hemel niet, noch ook de boomen, totdat wij de dienaars van onzen God op hunne voorhoofden geteekend hebben. En ik hoorde

i

Sluiten