Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f. Zij hebben gegeten en zijn boven mate verzadigd.

Hij gaf hun wat zij verlangden.

Gij hebt hun brood van den hemel gegeven.

r*. De mensch at het Brood der Engelen. f- Heer, verhoor mijn gebed.

Rj. En mijn geroep kome tot U. f. De Heer zij met u. i£- En met uwen geest.

Laat ons bidden

Ik bezweer u, alle brooden. bij den levenden God f, bij den waren God f. bij den heiligen God f. en ik zegen en heilig u door de verdiensten en kracht van onzen Heer en Zaligmaker Jesus-Christus, door de verdiensten der H. Maagd en Moeder Maria, en door de verdiensten van den Belijder en Bisschop Hubertus en van geheel het hemelsch hof, opdat gij wordet brooden, die bezworen f, gezegend f en geheiligd zijn om alle macht des vijands te verdrijven, en om dien vijand zelf met al zijne wederwaardigheden en schadelijke dingen te verjagen en verre te houden van alle Gods schepselen, die van deze brooden zullen eten of er van nemen j door de kracht van denzelfden onzen Heer Jesus, die met den Vader leeft en heerscht, God. in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

06 30

Sluiten