Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij bereid, omdat de Zoon des menschen zal komen op een uur, dat gij niet weet. Wie toch, meent gij, is de getrouwe en voorzichtige knecht, dien de heer over zijn huisgezin gesteld heeft, om hun op zijn tijd spijs te geven? Zalig die knecht, dien zijn heer, als hij komt, aldus doende zal bevinden. Voorwaar, Ik zeg u, hij zal hem over al zijne goederen stellen. b_'

Bij de Offerande

« Veritas mea, » zie bladz. 180.

Stil Gebed

De jaarlijksche plechtigheid van uwen H. Belijder en Bisschop Hubertus make ons aan uwe liefde aangenaam, opdat door deze diensten van verzoening hem de zalige belooning bijblijve, en zij ons uwe genadegaven schenke. Door onzen Heer.

Gedachtenis

van het Octaaf van Allerheiligen.

Wij offeren U, Heer, enz., zie bladz. io3o.

Gewone Prafatie, bladz. i33.

Bij de Communie

« Bcatus servus, » zie bladz. 181.

Sluiten