Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na de Communie

God, Belooner der getrouwe zielen, geef, dat wij door de gebeden van den H. Hubertus, uwen Belijder en Bisschop, wiens eerbiedwaardig feest wij vieren, vergeving verwerven. Door onzen Heer.

Gedachtenis

van het Octaaf van Allerheiligen.

Geef, Heer, dat uw geloovig volk, enz., zie lladz. io3o.

Feest van den heiligen Carolus Borromeüs

Bisschop en Belijder

4 NOVEMBER

Deze Heilige, Aartsbisschop van Milaan, waar zijn lichaam nog heden ongeschonden te zien is, was van adellijke geboorte en klom tot de hoogste waardigheden in de H. Kerk op.

Onuitputtelijk was zijn geduld en zijne zachtzinnigheid. Vooral ijverde hij voor het onderhouden van de wetten der Kerk, welke tijdens zijn leven en met zijne medewerking de H. Kerkvergadering van Trente had vastgesteld. Maar ook blonk zijne naastenliefde uit, als hij ten tijde van pest de aangetasten mei eigen hand verzorgde en van de heilige Sacramenten voorzag, ja zelfs zich zeiven

Sluiten