Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan God offerde voor het heil zijner geloovigen.

Irt omen tijd van karakter-zwakheid en menschelijk opzicht, vragen wij door de voorspraak van den H. Carolus moed en kracht om de kerkelijke wetten trouw en stipt te onderhouden. Zulks niet te doen, toont zwakheid in het geloof.

Dezelfde Mis als bladz. 769, zonder Alleluja, uitgenomen het volgende :

Gebed

Bewaar, Heer, door de voortdurende beschermingvan uwenH. Belijder en Bisschop Carolus, uwe Kerk; opdat, gelijk zijne herderlijke zorg hem roemrijk gemaakt heeft, zoo ook zijne voorspraak ons immer vurig in uwe liefde doe zijn. Door onzen Heer.

Gedachtenis

van het Octaaf van Allerheiligen.

Almachtige, eeuwige God, enz., zie bladz. 1026.

Gedachtenis

der HH. Martelaren Vitalis en Agricola.

Verleen, bidden wij, Heer, dat wij, die het plechtig feest uwer HH. Martelaren Vitalis en Agricola vieren, bij U geholpen worden door hunne voorbeden. Door onzen Heer.

Sluiten