Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Graduale

« Ecce Sacerdos magnus, » zie bladz. 821.

Credo ter oorsake van het Octaaf van Allerheiligen. — Gewone Prefatie, bladz. x33.

Stil Gebed

Wij bidden U. Heer, dat uwe Heiligen ons overal ten vreugde zijn, opdat wij. hunne verdiensten vereerende, hunne voorspraak mogen ondervinden. Door onzen Heer.

Gedachtenis

van het Octaaf van Allerheiligen.

Wij ófferen U, Heer, enz., zie bladz. io3o.

Gedachtenis

der heilige Martelaren.

Wij smeeken U, Heer, laat de opgedragen offeranden U verzoenen, en bevrijd ons. op de voorspraak uwer heilige Martelaren Vitalis en Agricola, van alle gevaren. Door onzen Heer.

Na de Communie

Geef, bidden wij, almachtige God. dat wij, U dankende voor de ontvangen gaven, door de voorspraak van uwen H. Belijder en Bisschop Carolus, nog grootere verkrijgen. Door onzen Heer.

Sluiten