Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Graduale

« Ecce Sacerdos maguus, » zie bladz. 821. Gewone Preefatie, bladz. i33.

Feest van den heiligen Martinus

Bisschop en Belijder

11 NOVEMBER

De ook in onze landen zoo wel bekende en vereerde Bisschop van Tours werd, nog geloofsleerling zijnde, begenadigd door eene verschijning van den Zaligmaker. Jesus toonde hem het gedeelte van den mantel, dat Martinus aan een arme geschonken had zeggende: « Met dit kleed heeft Martinus Mij gedekt.» Het leven van den H. Martinus is eene aaneenschakeling van werken, ter verbreiding van Gods eer en Naam; en van wonderen. Overal en in alles blinkt zijne liefde tot den naaste, ook tot den gevallen en dwalenden uit. Als de H. Martinus op meer dan tachtigjarig en ouderdom uit het leven scheidde, kon hij den duivel, die hem in zijne laatste oogenblikken verscheen, toevoegen : « Wat zoekt gij »» mij ?.... niets in mij behoort u. »

Dat is en zal de troost zijn van allen, die liefdadig en liefderijk zijn voor den naaste. En daartoe spore de overtuiging aan « dat alles wat wij aan den naaste hebben gedaan, aan Hem (aan God) is sedaan. »

Sluiten