Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het begin der Mis

Consl'mmatus in brevi, Tn korten tijd volbracht, explévit témpora 1 heeft hij vele tijden multa : placita enim erat vervuld : want zijne ziel Deo anima illius: propter was aangenaam aan God : hoe properavit edücere daarom heeft Hij zich geillum de médio iniquita- haast om hem uit het midtum. Ps. Laudate, püeri, denderongerechtigheden Dóminum : laudate No- weg te voeren. Ps. Looft, men Dómini. J\ Gloria kinderen, den Heer; prijst Patri. Consummatus. den Naam des Heeren.

fr. Glorie zij den Vader. — lln korten tijd.

Gebed

God, die onder de overige wonderen uwer •wijsheid ook in den jeugdigen leeftijd de genade van rijpe heiligheid geschonken hebt; geef, bidden wij, dat wij, naar het voorbeeld van den H. Stanislas, ijverig den tijd door te werken terugkoopen, en ons haasten de eeuwige rust binnen te gaan. Door onzen Heer.

Lezing uit het Boek der Wijsheid

Een rechtvaardig mensch, als de dood hem vóór zijn tijd wegneemt, zal in rust zijn. Want de eerbiedwaardige leeftijd is niet die van langen duur, of die bij het getal van jaren geteld wordt; maar de grijze jaren bestaan in wijsheid, en een onbesmet leven dient voor ouderdom. Aan God welgevallig.

Sluiten