Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het begin der Mis

Luister eens aandachtig naar deze blijmoedige en vrijmoedige geloofsbelijdenis in het gezicht der martelingen.

« Loqnebar, » zie bladz. 181.

Gebed

God, die ons jaarlijks verblijdt met het feest uwer Maagd en Martelares Cecilia; geef, dat wij haar, die wij vereeren. ook als een voorbeeld van heiligen levenswandel navolgen. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Lezing uit het Boek der Wijsheid

Lof- en dankgebed aan God voor zijne bescherming.

Heer. mijn God, Gij hebt mijn verblijf op aarde verheven (gelukkig doen zijni en ik begaf mij, om den naderenden dood af te bidden. Ik heb den Heer, den Vader van mijnen Heer aangeroepen, opdat Hij mij niet zou verlaten op den dag der verdrukking en mij zonder hulp laten ten tijde (van het geweld* der hoovaardigen (boozen). Ik zal uwen Naam voortdurend prijzen, ik zal Hem dankend verheffen, omdat mijn gebed verhoord is. Omdat gij mij van het bederf bevrijd, en ten kwade tijde verlost hebt. Daarom dank en loof ik U, Heer onze God.

Sluiten