Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cramenten te ontvangen, het H. Misoffer op

Nnn?feiï. Ve WOnen- Het woold dat de N 001 dsche volken voor Ecclesia gebruiken

woord A f 'ruh k°mt Van het ffrieksche woord Kurtakon, hetwelk des Heer en betee-

kent, dus plaats, huis des Heeren. Het duidt nader aan de wijding, bestemming, toewijding van die plaats aan God. Toch werd steeds eene bijzondere plaats voor het gebed

bes,temd en gebruikt, gelijk nog in de Catacomben te zien is. De plechtige wijding had echter eerst plaats, toen keizer Constantijn het christendom omhelsd had. en door hem de H. Kerk tot rusten vrede gekomen was. Sinds werd en wordt nog een kerkgebouw met grooten luister en zinrijke plechtigheden aan God toegewijd • en het is verbode» dergelijk gebouw'vo<?gXEsï oefeningen te doen dienen, indien het niet óf p echtig door den Bisschop geconsacreerd of ten minste door een priester, daartoe gemachtigd, ingezegend is. Hiervan nu wordt

eevi>rTa ff', dC jaJarIijksche gedachtenis den dag 16 diocees °P denzelf-

Door dit alles leert ons de H. Kerk. wat liefde en eerbied we voor het «huis van God» moeten gevoelen en aan den dag Wen « iet voor een mensch maar voor God is deze woonstede bereid. » « De Heer is waar-

Sluiten