Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk op deze plaats » moet de eerste en eenigste gedachte zijn bij het binnentreden eener kerk. « Hoe eerbiedwaardig is dan deze plaats, niet anders dan het huis van God en de deur des hemels. » « De Heer heeft dan ook zijne woontent geheiligd, » omdat aan zijn huis heiligheid passend is.

Maar ook wat liefde moet den christen bezielen voor sijne kerk. De kerk is het vaderhuis van iederen christen, waar hij voor God geboren is door het Doopsel, waar hij onderwezen is in « de woorden des eeuwigen levens, » waar hij menigmaal gezuiverd is in het H. Sacrament der Biecht, gesterkt door het eigen Vleesch en Bloed des Verlossers, gesterkt ook door het H. Vormsel. Hier is voor elkeen de Berg van Calvarië : bij het onbloedig offer kan hij eiken dag tegenwoordig zijn; hier komt hij ten minste alle zon- en feestdagen met de inwoners zijner parochie samen; hier zullen na den dood ook zijne overblijfselen worden gebracht, om eene laatste zegening te ontvangen, en dan te worden neergelegd in de schaduwen dier zelfde kerk, om nog deel te hebben aan de openbare gebeden en Sacrificiën, welke daar worden gestort en opgedragen. Want« de blikken en het Hart des Heeren zullen daar zijn alle dagen.»

« Zalig zij, die wonen in uw huis, o Heer, in eeuwigheid zullen zij U loven. »

Sluiten