Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

jesus zelf leert de eenheid en onverbreekbaarheid van het huwelijk in het

Vervolg van het H. Evangelie volgens Mattheüs

In dien tijd kwamen de Pharizeeën tot Jesus, om hem op proef te stellen, zeggende : Of het den man geoorloofd is zijne vrouw om elke reden weg te zenden ? Hij antwoordde en zeide : Hebt gij niet gelezen, dat Hij, die den mensch in den beginne gemaakt heeft, hen man en vrouw gemaakt heeft? En Hij zeide: Daarom zal de man vader en moeder verlaten, en zijne vrouw aanhangen, en zij zullen twee zijn in één vleesch.Welnu, dan zijn zij ook niet twee, maar één lichaam! Wat dus God verbonden heeft, scheide geen mensch.

Bij de Offerande

In te speravi, Dómine; Op U heb ik mijn verdixi : Tu es Deus meus, trouwen gesteld, Heer m m*™bis tllis tempora en gezegd : Gij zijt mijn mea. (T. P. Alleluja.) God ; mijn lot is in uwe handen. (P. T. Alleluja.)

Stil Gebed

Ontvang, bidden wij U. Heer, het opgedragen Offer voor het heilig huwelijksverbond, en beschik Gij over het werk, dat Gij geschonken hebt. Door onzen Heer J.-C.

Gemene Prefatie, bladz. i33.

Sluiten