Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na het « Pater noster » onderbreekt de Priester het H. Misoffer, om een krachtig en allertreffendst gebed over de jonggehuwden, aan den voet des altaars neergeknield, uit te spreken.

Laat ons bidden

Luister, Heer, genadig naar ons bidden, en geef welwillend uwe hulp aan uwe instelling, waardoor Gij de voortplanting van het menschelijk geslacht geregeld hebt; opdat hetgeen door U wordt verbonden, ook door uwe hulp behouden worde. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Laat ons bidden

God, die door de kracht uwer almacht alles uit het niet geschapen hebt: die de schepping voltooid hebbend, aan den man. naar Gods beeld geschapen, de vrouw tot onafscheidelijke hulp hebt gegeven. Gij. die het lichaam der vrouw uit het lichaam des mans vormdet, om ons te leeren dat, naar uwen wil, zij nooit gescheiden mogen worden, daar zij van den beginne één waren; God. die de huwelijksvereeniging door een heilig geheim hebt gewijd, om het geheim der huwelijksvereeniging van Christus met zijne Kerk af te beelden; God, door Wien de vrouw aan den man verbonden wordt, en de verbintenis, door U geordend, zoozeer is ge-

Sluiten