Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegend. dat die zegen noch door de straf der erfzonde, noch door het vonnis van den zondvloed is weggenomen : zie genadig neer op deze uwe dienares, die bij het aangaan van het huwelijk verlangt door U beschermd te worden : dat zij het juk van liefde en vrede drage ; dat zij kuisch en trouw het huwelijk beleve in Christus, en standvastig de heilige vrouwen navolge: dat zij beminnelijk zij aan haren man als Rachel: wijs, als Rebecca : dat zij lang leve en trouw zij als Sara : dat de bewerker van alle overtredingen (de duivel) geen van hare handelingen de zijne (zondig) kan noemen : dat zij gehecht blijve aan het geloof en uwe wetten : aan één man gebonden, allen ongeoorloofden omgang vermijde; dat hare zwakheid versterkt worde door uwe wet : dat zij ernstig zij door ingetogenheid, eerbiedwaardig door hare zedigheid. geleerd in kennis der hemelsche zaken : moge zij vruchtbaar zijn in kroost; beproefd en onschuldig, en komen tot de rust der zaligen en het hemelsch rijk: en mogen beiden de kinderen hunner kinderen tot in het derde en vierde geslacht aanschouwen en een gewenschten hoogen leeftijd bereiken. Door denzelfden onzen Heer Jesus-Christus : Die met U leeft en heerscht in de eenheid van den H. Geest, God door alle eeuwen der eeuwen. i£. Amen.

Sluiten