Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Miro clausit órdine. Schonk Hij haar het hemelsch Brood.

3- In suprémae nocte Bij het laatste maal, in coenae vrede,

Recümbens cum fratri- Zittend onder 't Broe^us' drental,

Observata lege plene Deelt Hij, na dezegen bede,

Cibis in legalibus, Die den disch besluiten

zal,

Cibum turbae duodénae Zich als Spijs den Jongren mede,

Se dat suis manibus. Dees tot redding, dien ten val.

4- Verbum caro, panem 't Heilig Scheppingsverum woord des Heeren

Verbo Carnem efficit: Had vrijmachtig 't aardsche brood

Fitque Sanguis Christi In Gods Lichaam doen merum, verkeeren,

Et si sensus déficit: En, vóórdat zijn Bloed nog vloot,

Ad firmandum cor sin- Deed hij 't reeds ten cérum drank vereeren

Sola fides süfficit. In den Wijnkelk, dien

hij bood.

5- Tantum ergo Sacra- Zulk een heilig Wonméntum derteeken

Venerémur cérnui: Eeren wij met diep ont_ zag!

Et antiquum documén- 't Oud-Verbond is nu tum geweken

Sluiten