Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tu, quae genuisti, natü- Gij, die, o wonder op ra mirante, deez' aard'

tuum Sanetum Genitó- Uw Zal'igmaker hebt rem- gebaard,

V irgo prius ac postéri- Bleeft immer Maagd, us; Gabriélis want Gabriël

ab ore sumens illud Bracht U deez'groet od Ave< Gods bevel;

peccatórum miserére. Wij, zondaars, vallen U te voet:

Heb medelijden, Moederzoet!

Vóór Kerstmis.

5\ Angelus Dómini nun- f. De Engel des Heeren tiavit Mariae. heeft aan Maria gebood¬

schapt.

8. Et concépit de Spiri- g. En Zij heeft ontvantu Sancto. gen van ,jen jj Geest.

Gebed

Stort, Heer, uwe genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap des Engels de Menschwordingvan Christus uwen Zoon, gekend hebben, door zijn Kruis en Lijden tot de heerlijkheid der verrijzenis mogen gebracht worden. Door denzelfden Christus, onzen Heer. Amen.

Na Kerstmis. y. Post partum, Virgo, ï\ Na uwe baring, o inviolata permansisti. Maagd, zijt Gij onbevlekt gebleven.

8. Dei Génitrix, inter- g. Moeder Gods, bid cede pro nobis. voor ons.

wonder op

hebt

Sluiten