Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samenvoegend,nauw verbonden; —Ive mood, aanvoegende wys ;—ure.s. verbinding,samenloop, staat, toestand, tijdsgewricht. Conjuration (koudzureté'71), s. samenzwering, bezwering.

C'onjur e (kandzüa), v. a. dringendsmeeken, door een' eed verbinden, *v. n. samenzweren; —or, b. samenzweerder, eedgenoot.

Conjure (knmlza), v. a. bezweren (down), uitbannen (up), oproepen; —, v, n.tooveren, heksen; —r, s. bezweerder, toovenaar. Connaaceiiae (kontrtan»), s. geiyktydige geboorte, samengroeilng.

Connate (kotiett), a. geiyktijdig geboren,

samengroeiend.

Coiniatural (konntjural), a. —ly, ad. aangeboren, verwant; —Ity, —lies», s. natuurlijke verbinding; — Ixe, v. a. natuuriyk verbinden, gewennen.

Comiect (kanekt), v. a. verbinden, v. n. samenhangen; —Ion, 8. verbinding-, betrekking, samenhang, aansluiting (van spoorwegen, telefoon); to enter info —ion witb, in verbinding treden, betrekking aanknoopen met; —lon-rod. dryfstang; —ion-gear, koppeling; there la no —ion whatever, er is hoegenaamd geen verband; —Ive, a. verbindend; —Ively, ad. in verband, gemeenschappeiyk.

Conneilon, s. zie Connectlou.

Connlv auee (kanatvans), s. oogluiking, toelating; —e, v. n. oogluikend toelaten, dooide vingers zien (at); —ent, a. oogluikend toelatend, toegevend ; — er, s. oogluiker; —, iemand, die door de vingers ziet. Connolueur (kanis Ad) (konitv), s. kenner. Connnblal (kenjikbial), a. echteiyk;—bliss.

echteiyk geluk.

Conuanieration (kanjümareté'n), s. samen- ! telling.

Conold (kounoid), s. kegelvormige figuur;

—al, a. kegelvormig.

Couqner (1con,ke), v. a. veroveren, bemachtigen, v. n. overwinnen ; —able, a. overwinneiyk; —or, s. veroveraar.

Conqueat (kokkieast), s. verovering, zege,

(het) veroverde, aankoop.

Conaanguin eoua (kont<BV,owtnjat), a. in den bloede verwant; —ity, s. bloedverwantschap.

Couaclence (konSant),§. geweten, bewustheid, nauwgezetheid, biliykheid; in —, in all —, waariyk; court of—«rechtbank voor kleine schuldvorderingen; — •niltten, door het geweten gekweld; —ntoney, geld, dat anoniem betaald wordt door belastingplichtigen, die dat vroeger den fiscus onthouden hebben. Consclentioua (kanéenéat), a. — ly, ad. gemoedeiyk, nauwgezet; —ness, s. gemoedelijkheid.

Conaciona ble (7conSionab'l), a. —bly. ad.

redeiyk, biliyk.

Conscioua (koniias), a. bewust (of), bekend (to); — ly, ad. met bewustheid; —nes», s. bewustheid.

Conscrlpt (konskript), a. ingeschreven; —,

■. loteling, recruut; —Ion (totukripPn), ». inschryving, opschryving.

Comecra te (konsikreit), a. ingezegend, gewyd; —te. v. a. inzegenen, w(jden; — tloi» (konailcreii'n), s. inzegening, wyding;—tor, s. inzegenaar, toewyder; —tory, a. inzegenend, wydend.

CoiiHecu tion (kontikjöf'n), ». opvolging; —tlve. a. —tively, ad. achtereenvolgend.

Conaent (kantent), s. bewilliging, toestemming, overeenstemming, medewerking; —, v. n. toestemmen, bewilligen, medewerken (to); —er, s. toestemmer, inwilliger.

Consentaneoua (kont antetnjat), a. — ly, ad. overeenkomstig; —nesa, s. overeenkomst.

Consentient (kanteniant), a. eenstemmig,

. instemmend.

Conaeqnen ce (Jconsikwent), s. gevolg, gevolgtrekking, invloed, gewicht, beteekenis; it'a of 110 —ce, 't is van geen belang; to eet up for a man of —ce, zich voor een man van gewicht uitgeven; to play —cea, protocollen maken (een spel); in — of, ten gevolge van; by —, gevolgeiyk; matter of —, zaak van aanbelang; — t, a. volgend (011); zich geiykbiyvend; —t argument, logisch gevolg; —t, s. gevolg, gevolgtrekking; —tly, ad. bygevolg, diensvolgens; —tneaa, s. onderling verband, geiykbiyving aan zich zeiven, getrouwheid aan beginselen.

Conaequential (kontaktrenial), a. Juist afgeleid, volgend, gewichtig, laatdunkend, verwaand, aanmatigend ; —ly, ad. naar volgorde, gevolgeiyk; — nee», s. juistheid van afleiding, gewicht, ingebeeldheid, aanmatiging.

Connerv able (kantóvbl)), a. bewaarbaar; —ancy, Court of— ancy, rechtbank te Londen voor de visschery op de Theems; —ation of energy, behoud van arbeidsvermogen ; —ation (kojitoveié'n), s. bewaring, instandhouding; —atiam, (kant&vatizr»), s. (de) party van het behoud, stelsel van behoud; —ative. —atory, a. bewarend; behoudend ; —ative, s. behoudsman; —ator, ». bewaarder, opzichter; —atory, s. bewaarplaats, broeikas, conservatorium; —e, s. conserf; —e, v. a. bewaren, inmaken ; —er, 8. bewaarder; conserftnaker.

Conaider (kanatda), v. a. overwegen, achten, erkennen; v. n. nadenken over (of); —able, a. — ably, ad. aanzienlijk, aannierkeiyk; — ableneas, s. aanzienlijkheid, gewichtigheid; —ance. 8. overweging ; — ate, a. —ately, ad. behoedzaam, omzichtig; —ateneaa, s. bedaard overleg; —ation, s. overweging; verschooning, achting, beweeggrond, vergoeding, belooning; to aell for a —ation, voor iets meer dan den kostenden prys verkoopen; upon —ation, alles overwogen; In — of, uit overweging van; to take Into —, in aanmerking nemen; —er, s. beschouwer, in overweging nemen ; —iug, prp. aangezien ; in aanmerking nemend, over vegend; —ing me, wat mij betreft.

Conaign (kantatn), v. a. overleveren; toevertrouwen, consigneeren; to — to wrlting,

CON. — CON.

Sluiten