Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOC. — DOM.

co.» .»<*■*• college van (rechtsgeleerden) in Londen; — «hip, »•

HE^esBtó«s«B .

(documenten) voorzien; —al, a. tot een \oor , Llirift behoorend, in documenten vervat; i nrv. ad. volgens documenten. -

Dodder (r!•<("). »• viltkruid; a -l»g '

een boeineltrein. I

Uodecazoii Ulotlek*09n), s. twaalfhoek,.

M . v. a. behendig ontwijken (ont-

"3e , tor zijde springen, draaien, mei list te werk gaan (wit!.); «■ draaiei, weifelaar- —•. lift. streek, plotselinge be"eging tér Zijde; delu.lve -..misleidende

„^''Xr°-lunde, wUCe; -rabblt, wijfje.-

Hoer Mi), s. dader, bedrijver, doener.

Dolt' (<(<!/), V. a. afdoen, uittrekken (van klee dingstukken), uitstellen. -«IiaIih

UocTdon), s. hond, hondsster, mannetje.schelm. gnippenmaker, vuurbok, houvast; t»gl»e t<> the wegsmijten; o «" '°ec^ si|m'

te gronde gaan; an «ld (•■>) —> e™ ""vj inerd (een looze vos); a youiiR —. «en guit, schelm* to pl»y the - l" ». -»JJj „iet kunnen velen dat de zon in t water schijnt; the .ealded - •,rend' 'l*® een ezel stoot zich geen tweemaal »«n den zeilden steen; to throw t.. the -•. *«

gooien; l«ve me. V'^e^Hee.. bemint, bemint myn hond; he »»• »«*» thu black —, hij is ongehumeurd; a hungrj - will est adlrty ,>uddi..g, honge. een scherp zwaard ; to keep a - anöJ»»'* «Ét.lf bedienden houden en zelf werken ; he

;,a.' the - ... hl. belly. hU lieelt d »

duivel in 't lijf; ft've a - «» » ■'■"J «■><1 hiiiis hiin, wee den woli, die in een l w iad gerucht staat; he had not a

b"tef blaffende

«Mt, £üï a'ls^eên*hund"behandëïen ;"v i naspeuren, als een iiond behandelen, v. als

«n^mXwoegen_-,.petlte,hond,bonger;-

l.a..e.hondsdoodi-berry.kori.oe je;-brlnr

liairedoorn; —buffer, hondendief, — cheap, sclfandekoóp; -coltar. halsband:-daya, hondsdagen; -fancler, h0nde„k00p,nan 0t liefhebber; -ll»h. zeehond; •h?°^ 'achmannetjesvos; — hearted, hardvocn tig- — hole.hondenliol, kot; —lii-a-blanket, in don 7iik • —keeper, honden-oppasser, -kennel. £denho"t|.ttn.keukenlatUn; -leech, bondendokter; -l.....e, hollds'u^ —...ad, hondsdol; — mn»*le. muilkort roe, hondsroos; -'■-«■ ar, ezelsoorllneen hoek); —'«-«ras», hondsgras; —aick, zieK

als eenliond;-.leep,hazen.laap; hondenkost; -afar, hondsster, J bieslook; — tooth. oogtand; — me*. IJJ meene streek; -trot,

-vane, verklikker; - watch ],°..denwac vt,

da?r-.y.^ vrü-".0.^

nagezet (door de politie b. v.), '

«^"o^rrvi.'iher.plnk (voor kabel-

tic. -tleal, a. -tlcally ad. Idoffm®»*). leerstellig; —tlcalneaa, — tlam, |«er stelligheid ; -tl.t, s. onderwijzer van leerstellingen die op beslissenden toon spreekt, itu7°dóom,°ai*). v. n. leerstellingen voordragen, meesterachtig beslissen.

Dolly (do//), s. soort van wollen stof, «ervet. itoi.ig. Idü.vi,

nn Kerstfeest - —, v. a. uitdeelen ; the Queen out her Chri.tma. gift». de.^ü°1°|" deelt baar kerstsaven uit; —meadow, ge^ nieenteweide; -fol, -.ome, a. -rally, ■oiuely. ad. treurig, droevig; -falueM, ■ome.ie.s, s. droevigheid.

Itoll (lio!), s. pop, speelpop.

Dollar (doh), s. dollar, daalder.

Uolor trtoub), (dolnur) s. PU",

Oiip ■ adv of Uolourt, Onze wevs \ rouwe der Smarten (Maria); -Mc WW*). a. smartverwekkend; -ou», a.-oualy,ad. smartelijk, droevig.

Uolphln (dolfln), s. dolfijn. l>olt Uloult), s. lomperd, botmuil, lah, a.

bot. dom; — lahueaa. s». domheid.

Doinain (ctemeltt). s. gebied, staatsgrond, heerschappij. . , ,

' lia^iM» in'eaa?1—^rad^ — ad io l"l atratloo, — animale, huiselijk geluk, binnenl.handel, binnenl. bestuur, huisdieren; -ate, v.

a. huiselijk (tam) maken. _

i' Domicil e (donwsatl), woonstede, •« .! late, v. a. vast verblyf kiezen öfaanwjjzen, to be — lated at H., wouen te H., gedomi;; cilieerd zjjn te H. t -tary

tot eene woning behoorenu; iar> i' tion, huiszoeking. ,

In ant [dominant), a. heersctiend . -

L groote kwint (muziek); -ate, v. a beheei

,,.hen v n. lieersclien; — atlon (dotnjiiel» «)• l s? heerscbuppij; -»«ve, a. heer,cl,end; -

Sluiten